ul. Radzymińska 163, 03-576 Warszawa
+48 513 059 721

Regulamin strony internetowej

Definicje

Strona internetowa – www.

Właściciel – podmiot będącym prawnym właściciel strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami  na stronie internetowej

 • 1 [Właściciel / Administrator]
 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej www.elizjum-warszawa.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest firma Usługi Pogrzebowe Elizjum Sylwia Siwczyk i firma Usługi Pogrzebowe Elizjum Artur Siwczyk z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 163 i ul. Powązkowskiej 10 w Warszawie. (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.
 3. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.
 4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 • 2 [Prawa własności intelektualnej]
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność firmy Usługi Pogrzebowe Elizjum Sylwia Siwczyk i firmy Usługi Pogrzebowe Elizjum Artur Siwczyk lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez firmę Usługi Pogrzebowe Elizjum Sylwia Siwczyk i firmę Usługi Pogrzebowe Elizjum Artur Siwczyk przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody firmy Usługi Pogrzebowe Elizjum Sylwia Siwczyk i firmy Usługi Pogrzebowe Elizjum Artur Siwczyk, użytkownik nie może:
 • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
 • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.
 • 3 [Usługi]
 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:
  1. wyświetlania treści i informacji o firmie Usługi Pogrzebowe Elizjum Sylwia Siwczyk i firmie Usługi Pogrzebowe Elizjum Artur Siwczyk, jej usługach, doświadczeniu, zespole,
  2. umożliwieniu nawiązania z firmą: Usługi Pogrzebowe Elizjum Sylwia Siwczyk i firmą Usługi Pogrzebowe Elizjum Artur Siwczyk kontaktu poprzez umieszczony formularz kontaktowy
 2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację konta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.
 • 4 [Warunki techniczne]
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet;
  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
  3. posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających podania adresu,
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 • 5 [Reklamacje i odpowiedzialność]
 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;
  2. przesłane listem poleconym na adres Administratora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 • 6 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności

 • 7 [Dane osobowe]
 1. Administrator zbiera od Użytkowników korzystających z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www (np., formularz kontaktowy, formularz aplikacyjny) następujące dane:
  1. Imię i Nazwisko / Nazwa Podmiotu
  2. Numer telefonu / adres e-mail
 2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod tym linkiem  Za każdym razem użytkownik korzystający z wskazanych usług poproszony jest o złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez za znacznie checkboxa, co jest równoznaczne z akceptacją postanowień umieszczonych w polityce prywatności w zakresie obowiązku informacyjnego Administratora Danych względem osoby, której dane przetwarza. Brak wyraźnego złożenia wskazanego oświadczenia uniemożliwi użytkownikowi skorzystanie z wskazanych usług strony internetowej.
 • 6 [Ustalenia końcowe]
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.
 • 7 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

w formie elektronicznej na adres e-mail elizjumwarszawa@wp.pl

w formie tradycyjnej na adres firmy: Usługi Pogrzebowe Elizjum Sylwia Siwczyk

 1. Radzymińska 163, 03-576 Warszawa

i firmy Usługi Pogrzebowe Elizjum Artur Siwczyk ul. Powązkowska 10, 01-797 Warszawa.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 02.04.2019

Rejestr zmian.

02.04.2019r.

Call Now Button24H 513 059 721